Digitális Infrastruktúrafejlesztési Stratégia


A Homo Oecologicus Alapítvány a felzárkóztatás, komplex tehetségfejlesztés illetve egyéb oktatáshoz kötődő területeken aktív Tandem Humán Szolgáltató Egyesülettel közös együttműködésben biztosítja az ún. Digitális Intézkedési Tervet (DIT) és Digitális Intézményfejlesztési Stratégiát (DIF) közoktatási szereplők - intézmények, iskolafenntartók - számára. Ezek speciális komplex stratégiai szolgáltatáscsomagok, amely különböző fejlesztési szolgáltatások révén segítik az iskolák minél gyorsabb alkalmazkodását a COVID-19 koronavírus járvány által támasztott digitális működési, kríziskommunikációs és fejlesztési igényeknek; koordinálja és biztosítja a digitális oktatás közép- és hosszútávú fejlesztését, levéve az intézmények válláról az ezzel járó terheket. Tudományos eszközökkel, elméleti és empirikus megközelítéssel felmérjük az adott közoktatási intézményben rendelkezésre álló digitális eszköz és humán infrastruktúra - tudás, gyakorlat - állapotát. A digitális infrastruktúra felmérése meghatározott kutatási metóduson és adatszintetizáláson alapul, amihez a módszertant a közoktatásirányításban- és menedzselésben járatos pedagógus szakértőink alakították ki. A felmérés révén kapunk egy digitális intézményi helyzetképet, amely SWOT-analízisen (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek) alapuló erőforrás- és kapacitástérkép keretében fogalmaz meg cselekvési tervet és fejlesztési irányokat.

A koronavírus járvány 2020 tavaszán fenekestül felforgatta a közoktatás világát. A pedagógusok arra kényszerültek, hogy nagyon rövid idő alatt, egyik napról a másikra sajátítsák el a távoktatás eszközeinek mindennapi használathoz elengedhetetlen ismereteket. Nem volt forgatókönyv, azonnal rendszerbe állítható digitális tananyag, valamint nem állt rendelkezésükre a távoktatásban általánosan és egységesen használható digitális keretplatform. Az oktatási rendszer felkészületlensége mellett komoly nehézség jelentett a tanulók eltérő családi-, társadalmi háttere, heterogén informatikai estközellátottsága. A digitális intézményfejlesztés a koronavírus miatt rövidtávú kihívás, ugyanakkor a digitalizáció felgyorsulása és vele a küszöbön álló negyedik ipari forradalom (az ipar 4.0) miatt a hosszútávú versenyképesség legfontosabb záloga is egyben. Kényszer, de egyben a rendelkezésre álló mozgástér is bővíthető, kiérlelt - stratégiai szempontból átgondolt és végrehajtott - digitális intézményfejlesztés mentén.

A rendelkezésre álló több évtizedes modern közoktatási-pedagógiai szakmai tapasztalatok valamint az Oktatási Hivatal 2020-as pilot programja mentén a Homo Oecologicus Alapítvány és a Tandem Humán Szolgáltató Egyesület egy olyan komplex fejlesztési programot dolgozott ki, amely ötvözi a tudományos igényű kutatómunkát, a reformpedagógiai tapasztalatokat és tudást, és a digitális gazdaság startup gyakorlatát és kultúráját. A fejlesztés során szem előtt tartottuk, hogy a megrendelő intézményfenntartók, közoktatási intézmények számára olyan szolgáltatást biztosítsunk, amely messzemenően figyelembe veszi az intézményi erőforrásokat. A fejlesztés kapcsolódik a Nemzeti Alaptanterv 2020. évi módosításából adódó feladatokhoz is. Megjelenik benne a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításának a kötelezettsége. Különös hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások,valamint a tanulói együttműködésen alapuló tanulás. A Digitális Intézményfejlesztési Stratégia továbbá alkalmas a kapcsolódó intézményfejlesztések stratégiai megalapozásához, mint a digitális távoktatás, a szülőkkel történő online kommunikáció vagy a digitális alapú tehetséggondozás.

A következő alap- és kiegészítő szolgáltatásokat ajánlunk iskolafenntartók, közoktatási intézmények számára:

  • Digitális Intézkedési Terv kidolgozása (DIT) - az Oktatási Hivatal 2020. augusztus 25-én megjelent ajánlásában kéri, hogy a tantermen kívüli digitális munkarend esetleges bevezetésének előkészítése érdekében az iskolák állítsák össze a 2020/2021. tanév tantárgyi tematikáját, jelöljék meg a feldolgozandó tananyagokat. Az ebben foglaltaknak megfelelően szakértőink vállalják, hogy elkészítik az adott iskola paramétereire, erőforrásaira szabott Digitális Intézkedési Tervet, amely alkalmazása szükség esetén biztosítja a digitális távoktatás hatékony működtetését.
  • Digitális Intézményfejlesztési Stratégia (DIF) megalkotása - a rendelkezésre álló digitális infrastruktúra felmérése (adat- és erőforrásfelmérés; kvantitatív és kvalitatív vizsgálatok; SWOT-analízis; kapacitásértékelés; javaslattétel) kutatási jelentés formában.
  • Egyéb speciális szolgáltatások (tréning, képzés pedagógusok számára; pedagógusok mentorálása; speciális ún. "train the trainer" típusú képzés szülői munkaközösségek számára; igény esetén folyamatos utánkövetés biztosítása digitális oktatási fejlesztési kérdésekben; intézményi technológiai-informatikai fejlesztések előkészítése, koordinációja; konkrét digitális tartalomfejlesztés - pl. nyelvtanulás, érettségi/felvételi felkészítés).