Digitális Köznevelési Intézményfejlesztés


A digitális intézményfejlesztésben együttműködő partnerünk a Tandem Humán Szolgáltató Egyesület.

https://kokolyszi.hu/

 Homo Oecologicus Alapítvány a felzárkóztatás, komplex tehetségfejlesztés illetve egyéb oktatáshoz kötődő területeken aktív Tandem Humán Szolgáltató Egyesülettel közös együttműködésben biztosítja az ún. Digitális Köznevelési Intézményfejlesztést (amelynek része kutatás és helyzetfelmérés; Digitális Intézményfejlesztési Stratégia, valamint egyéb ráépülő szolgáltatások) köznevelési intézmények, iskolafenntartók számára. Ez olyan speciális komplex stratégiai szolgáltatáscsomag, amely különböző fejlesztési szolgáltatások révén segíti az iskolák minél gyorsabb alkalmazkodását a COVID-19 koronavírus-járvány által támasztott digitális működési, kríziskommunikációs és fejlesztési igényeknek; koordinálja és biztosítja a digitális oktatás közép- és hosszútávú fejlesztését, levéve az intézmények válláról az ezzel járó terheket. Tudományos eszközökkel, elméleti és empirikus megközelítéssel felmérjük az adott közoktatási intézményben rendelkezésre álló digitális eszköz és humán infrastruktúra - tudás, gyakorlat - állapotát. A digitális infrastruktúra felmérése meghatározott kutatási metóduson és adatszintetizáláson alapul, amihez a módszertant a közoktatásirányításban- és menedzselésben járatos pedagógus szakértőink alakították ki. A felmérés révén kapunk egy digitális intézményi helyzetképet, amely SWOT-analízisen (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek) alapuló erőforrás- és kapacitástérkép keretében fogalmaz meg cselekvési tervet és fejlesztési irányokat.


A koronavírus-járvány 2020-ban fenekestül felforgatta a közoktatás világát. A pedagógusok arra kényszerültek, hogy nagyon rövid idő alatt, egyik napról a másikra sajátítsák el a távoktatás eszközeinek mindennapi használathoz elengedhetetlen ismereteket. Nem volt forgatókönyv, azonnal rendszerbe állítható digitális tananyag, valamint nem állt rendelkezésükre a távoktatásban általánosan és egységesen használható digitális keretplatform. Az oktatási rendszer felkészületlensége mellett komoly nehézség jelentett a tanulók eltérő családi-, társadalmi háttere, heterogén informatikai eszköz-ellátottsága. A 2020. tavaszi tapasztalatok alapján elmondható, hogy a digitális oktatás jellemzően sokféle módon, több csatornán keresztül zajlott, így intézményi, tanári és szülő/diák szinten is rengeteg energiát emésztett fel. Az oktatás digitális csatornákba való terelése ugyanakkor nem jelentette automatikusan a pedagógiai módszerek digitális adaptálását, így gyakran csupán a hagyományos megközelítések IKT alapú leképeződése történt meg.

A digitális intézményfejlesztés a koronavírus miatt rövidtávú kihívás, ugyanakkor a digitalizáció felgyorsulása és vele a küszöbön álló negyedik ipari forradalom (az ipar 4.0) miatt a hosszútávú versenyképesség legfontosabb záloga is egyben. Kényszer, de egyben a rendelkezésre álló mozgástér is bővíthető, kiérlelt - stratégiai szempontból átgondolt és végrehajtott - digitális intézményfejlesztés mentén. Az intézmények számára mindennapi működésük, valamint pedagógiai módszereik alkalmazása során elkerülhetetlen a digitális világ vívmányainak rendszerszintű használata. A társadalmi, technikai változások oly mértékben gyorsultak és gyorsulnak fel, hogy már középtávon sem lesz életképes az az intézmény, amelyik nem ad megfelelő választ a fentiekben megfogalmazott kihívásokra.

A rendelkezésre álló több évtizedes modern közoktatási-pedagógiai szakmai tapasztalatok valamint az Oktatási Hivatal 2020-as pilot programja - amely 30 intézményben került lebonyolításra - mentén a Homo Oecologicus Alapítvány és a Tandem Humán Szolgáltató Egyesület egy olyan komplex fejlesztési programot dolgozott ki, amely ötvözi a tudományos igényű kutatómunkát, a reformpedagógiai tapasztalatokat és tudást, és a digitális gazdaság startup gyakorlatát és kultúráját. A fejlesztés során szem előtt tartottuk, hogy a megrendelő intézményfenntartók, közoktatási intézmények számára olyan szolgáltatást biztosítsunk, amely messzemenően figyelembe veszi az intézményi erőforrásokat.

A fejlesztési program kialakítása során tekintettel voltunk a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiáját, (DOS) valamint a Nemzeti Alaptanterv 2020. évi módosításából adódó elvárásokat. Megjelenik benne a tanulói kompetenciafejlesztés, az egyénre szabott tanulási lehetőségek biztosításának a kötelezettsége. Különös hangsúlyt kapnak a differenciált tanulásszervezési eljárások, valamint a tanulói együttműködésen alapuló tanulás. A Digitális Intézményfejlesztési Stratégia továbbá alkalmas a kapcsolódó intézményfejlesztések stratégiai megalapozásához, mint a digitális távoktatás, a szülőkkel történő online kommunikáció vagy a digitális alapú tehetséggondozás.

A következő alap- és kiegészítő szolgáltatásokat ajánljuk iskolafenntartók, köznevelési intézmények számára:

- Komplex intézményi kutatás és hatásvizsgálat, amely keretében tudományos eszközökkel,elméleti és empirikus megközelítéssel felmérjük az adott köznevelési intézményben (általános iskola, gimnázium, szakképző iskola) rendelkezésre álló digitális eszköz és humán infrastruktúra, illetve a személyes kompetenciák - tudás, gyakorlat - állapotát. A felmérés révén kapunk egy digitális intézményi helyzetképet, amely SWOT-analízisen (erősségek, gyengeségek, veszélyek, lehetőségek) alapuló erőforrás- és kapacitástérkép keretében alapozza meg a konkrét cselekvési tervet és fejlesztési irányokat.

- A kutatás és helyzetfelmérés eredményeit tartalmazó kutatási jelentésen, valamint a rendelkezésre álló intézményi fejlesztési stratégiák, informatikai eszközök és gyakorlatok felmérésén alapuló - szakmai dokumentumokba integrálható - Digitális Intézményfejlesztési Stratégiai (DIF) elkészítése. A DIF a kapcsolódó intézményfejlesztés stratégiai megalapozása, amely tartalmazza a digitális távoktatás szakmai feltételrendszerét, megteremti annak alkalmazási kereteit. Gyakorlati alkalmazása növeli a pedagógiai hatékonyságot, fokozza az intézmények versenyképességét, ugyanakkor csökkenti a pedagógusok túlterheltségét. Javítja a szülőkkel történő online kommunikáció minőségét, egyben hozzájárul számos egyéb, szakmai pedagógiai tevékenység sikeréhez, így a digitális tehetségfejlesztés, differenciálás vagy a felzárkóztatás területén.

- Egyéb, ráépülő speciális szolgáltatások - tréning, képzés pedagógusok számára; intézmények mentorálása; módszertani támogatás; speciális ún. "train the trainer" típusú képzés szülői munkaközösségek részére; igény esetén folyamatos utánkövetés biztosítása. Továbbá egyéb digitális oktatási fejlesztési területen előkészítés, koordináció és konkrét konkrét digitális tartalomfejlesztés - pl. nyelvtanulás, érettségi/felvételi felkészítés, digitális tehetségfejlesztés, felzárkóztatás.